YouWu尤物馆Vol026湿吻女神李宓儿性感写真套图69P李宓儿尤物馆

YouWu尤物馆Vol026湿吻女神李宓儿性感写真套图69P李宓儿尤物馆

此仲景所深戒也。 理中、四逆辈温之,尚有可生之义。

阴盛极而阳生,阳盛极而阴生,阴阳之相生,正阴阳之相得,即阴阳之自和也。而精义又在啜热稀粥,盖谷气内充,则外邪不复入,余邪不复留。

其或大便自利,怫郁气短,燥屎不通,又如果实靥者,虽卢扁复生,亦不能施其巧。余处无汗者,水气内结也。

然热虽盛不死,亦阴得阳则解之变局也。此四条是有表里症,非桂枝本病,亦非桂枝坏病。

 桂枝症之自汗,大青龙之烦躁,皆兼里热。 仲景立方精而不杂,其中以六方为主,诸方从而加减焉。

大抵有两证∶一者温毒,即春时发,汗下不解,邪气不散,故发斑也;一者热病,即冬时温暖,乖戾之气,遇春暄热而发斑也。自变者观之,其症或自汗鼻鸣,或无汗而喘,或不汗出而烦躁,或下利呕逆,或渴欲饮水,或往来寒热,或口苦咽干,或短气腹满、鼻干嗜卧,或目赤耳聋、胸满而烦,或四肢烦疼,种种不同;其脉或浮缓,或浮紧,或弦而浮大,或阳微阴涩,或阳微阴浮,亦种种不同。

Leave a Reply