PR社福利姬视频在线观看

PR社福利姬视频在线观看

春加神精一分,更生二分;夏加周盈三分、长生二分;秋加神精一分、日精二分;冬加日精三分。 若皮肤受风,风搏血气致肿者,但虚肿如吹,此风气肿也。

又方∶取夜光骨捣,纳疮中,虫出即瘥。治之方∶又方∶炙屋瓦,若瓦器令热以熨之。

壬午年生,寿八十五,食豆。十月生男宜为吏,女贵宜财。

乙未年生,寿九十,食豆。熬矾石二分,大黄一分,甘草半分炙,末,以绵裹如枣核,以导之。

乍去乍来方∶生地黄三斤,酒煮,取二升服之。秦承祖云∶朴硝、大黄煎治胃管中有燥粪,大便难。

又云∶恒冷水射之,渍冷石熨之,日夜勿止,待瘥住手。犹不去者,可煮栗蒺汁,令浓,以拭,如上法。

Leave a Reply