Vol024女神娜露Selena三亚旅拍第二套写真34P娜露Selena花漾

Vol024女神娜露Selena三亚旅拍第二套写真34P娜露Selena花漾

肝脉布肋,而脾筋亦结肋。膈则食虽可入,亦不能多,良久复出。

臭秽难近,清胃散。或单用硼砂,或和胆矾、白僵蚕、白霜梅噙,不宜过用寒药。

酒厥,葛花解酲汤。不可离白术,为湿也。

饮食入胃下小肠,得气营运则清浊以分,水渗膀胱,谷趋大肠,二便调矣。曰∶此虽亦名消渴,而实不当以消渴名者也。

若吐泻未透,脉仍涩滞有力,人仍烦躁不宁,是邪尚未尽也,须别之。大抵气与水液相冲击而成声。

多因色欲过度,服金石药,肾水涸竭,虚阳上炎,不交精出,小便淋浊,阳道常坚,古谓之强中也。平时津液,随上升之气郁积胃上,湿热不宣,故作酸。

Leave a Reply